ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​​​ایمن سازی منزل ۱– کلیات در این مقاله می‌خوانیم:نگهداری بیماران دمانس در منزلبه کاهش ذهنی بیمار که در حال شکل‌گیری است توجه کنیدبه نیازهای ایمنی بیمار توجه کنیداگر مراقبت‌کننده با بیمار تنها می‌مانداحمد بوی سوختگی به مشامش رسید.  سراسیمه به طرف آشپزخانه دوید.  اجاق گاز خاموش بود ولی آشپزخانه پر از دود بود.  به اطراف […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر