ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​​​​​​​​به هم خوردن نظم خواب  ​در این مقاله می‌خوانیم:به‌هم خوردن نظم خواب چیست و دلایل آن کدام است؟چگونه با به‌هم خوردن نظم خواب سازشگری کنیم؟تغییرات سازشگرانه در محیط زندگی؛ایجاد نظم و ترتیب در فعالیتهای روزانه؛و توجه به مشکلات جسمی و روحی بیماران.آیا کم‌خوابی و استرس مراقبت کننده بر رفتار بیمار اثر می‌گذارد؟ برای مثال:با نزدیک شدن […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر