ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

در این مقاله می‌خوانیم:خوراندن غذا و مایعات با پیشروی بیماری مشکل‌تر می‌شود و تدابیر و سازگاری بیشتری را طلب می‌کند.جلوگیری از ورود غذا و مایعات به مجاری تنفسی (نای) ضرورت دارد زیرا مواد خارجی در نای و ریه باعث عفونت ریه یا پنومونی می‌شود.در صورت مختل شدن عمل بلع، برای خارج کردن غذا از دهان […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر