ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​راهکارهای عملی مراقبت – سازشگری با دیگران

در این مقاله می‌خوانیم:
موعظه کردن دیگران
به دیگران آگاهی دهید
تهمت دزدی
بخشش لوازم و فراموشی

بار اصلی سازشگری با بیماری دمانس(فرسایش مغز) و ایجاد بهترین کیفیت زندگی برای بیمار بر عهده مراقبت‌کننده اصلی بیمار می‌باشد.  رفتار احتمالی نامناسب بیمار در تماس با دیگران، پیوسته برای مراقبت‌کننده چالش‌برانگیز و نگران‌کننده است. در این مقاله،  راهکارهای عملی مختلفی را که توسط سایر مراقبین توصیه شده است جمع‌آوری کرده‌ایم.

موعظه کردن دیگران
بیمار ممکن است در خیابان و کوچه، نسبت به رفتار سایرین ایراد‌گیری کند. مثلاً از بلند حرف زدن یا خندیدن دیگران ناراحت شود و به آنها تذکر دهد. یا اگر کودکی بهانه‌گیری و گریه می‌کند، مادر او را مؤاخذه نماید. با توجه به سالمندی بیمار، مخاطبین ممکن است به او احترام گذاشته و با مهربانی با موضوع برخورد کنند.  در عین حال، بعضی ممکن است با دادن پاسخی که از نظر بیمار نامناسب است، تولید درگیری و دردسر کنند.
توصیه می‌شود بیمار را در راهپیمایی تنها نگذارید و همیشه آمادگی داشته باشید که به طریقی طرف مقابل را دعوت به آرامش کنید. راهکار دیگر این است که با هوشیاری گوش به زنگ این نوع برخوردها باشید و با حایل شدن بین بیمار و مخاطبین و منحرف کردن فکر بیمار، امکان مقابله را هرچه کمتر کنید.

به دیگران آگاهی دهید
کارت کوچکی تهیه کنید و بیماری عزیزتان و امکان رفتار نامناسب او را در آن بنویسید. در رستوران، در اتوبوس یا هر جای عمومی دیگر، در صورت شروع رفتار نامناسب بیمار، یک نسخه از کارت مربوطه را به طرف مقابل بدهید تا از عکس‌العمل نامناسب آنها جلوگیری شود.

تهمت دزدی
بیمار ممکن است اشیا و لوازم شخصی خود را در جایی قرار دهد و سپس محل آنرا فراموش کند. در اثر بیماری، او بر این باور است که لوازم او را دزدیده‌اند و ممکن است به کسی از افراد خانواده تهمت دزدی بزند. این رفتار بیمار از روی عمد نیست و به‌دلیل بیماری بوجود آمده است. بهترین راهکار این است که نه حرف او را تایید کنید و نه سعی کنید او را قانع کنید که اشتباه می‌کند.  راهکار عملی این است که به بیمار کمک کنید لوازم خود را پیدا کند.

بخشش لوازم و فراموشی
بیمار ممکن است چیزی از لوازم شخصی مانند روسری خود را، به یکی از افراد فامیل بخشیده و سپس آنرا فراموش نماید. چندی بعد نگرانی وی از دزدیده شدن لوازمش بالا می‌گیرد و به جستجو می‌پردازد. اگر در ملاقات بعدی، آن شخص روسری بیمار را بپوشد، بیمار ممکن است در حضور دیگران به او تهمت دزدی بزند و روسری خود را باز‌پس بخواهد. راهکار صحیح آن است که روسری مزبور را به بیمار پس دهند یا کسی با آن رو سری نزد بیمار ظاهر نشود.