ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

راه کار های ایجاد ارتباط با بیماران فرسایش مغز ​در این مقاله میخوانیم :برقرار کردن ارتباطراهکارهای ایجاد ارتباط بهترویژگی‌های دمانس فرونتو تمپورالزیر شاخه دمانس فرونتو تمپورال از نوع تکلم و بیان Language variant  زیر شاخه دمانس فرونتو تمپورال از نوع رفتاری Behavior variantخشونت و دمانس فرونتو تمپورالراهکارهای ایجاد ارتباط با بیماران فرسایش مغزنوشته زیر حاصل […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر