ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

​ایمن سازی منزل ۲ – پلکان و سطوح غیر هم سطح Safe Home – Stairs در ​ این مقاله می‌خوانیم:ضرورت آماده‌سازی منزل بیمارتوجه به اثر تغییرات بدنی و ذهنی بیمار در ایمنی اوایمن‌سازی مکان‌های دارای اختلاف سطحانتقال اتاق خواب و حمام بیمار به طبقه هم کفایجاد سطح شیب‌دار در مسیر حرکت بیمار با صندلی چرخ‌دارروش صحیح […]
این صفحه فقط در دسترس کاربران است.

تست ریسک سنجی آلزایمر