ایزایمر

پیشگیری از آلزایمر

کمک به مراقبت

سلول های بنیادی در درمان آلزایمر

Facebook
Twitter
LinkedIn

طی همکاری مشترک بین یک گروه مستقر در مرکز تحقیقات سرطان آلمان و آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی اروپا (هایدلبرگ ، آلمان) مطالعه‌ای طراحی شد که به استفاده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی (IPSC)برای شناسایی تغییرات ژنتیکی در بیماری‌ها نادر پرداخته است. نتایج این مطالعه، iPSC ها را به عنوان ابزاری بالقوه برای تجزیه و تحلیل انواع تغییرات ژنتیکی و به دنبال آن عملکرد سلول معرفی می‌کند.

 

 

سلول های بنیادی پرتوان القایی چه سلول هایی هستند

سلول های بنیادی پرتوان القایی به سلول هایی گفته می شود که به واسطه فرآیندهای ازمایشگاهی،یک سلول کاملا تمایز یافته همچون سلول پوستی، به یک سلول بنیادی پرتوان تبدیل می شود.این فناوری که در دهه ی اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است،دریچه هایی از امید را به در حوزه های تشخیص، درمان گشوده است.

با سلول های بنیادی بیشتر آشنا شوید

 

سلول های بنیادی پرتوان القایی در سکته مغزی

تحقیقــات حاکی از آناند کــه اســتفاده از iPSCs می توانــد درکاهــش کلی حجــم ســکته بــا تضعیــف پاســخ التهابی و اثــرات حفاظتی در مغــز همراه باشد. عملکــرد حسی- حرکتـی در مــوش بــا مــدل ســکتۀ مغــزی MCAO بــا اســتفاده از iPSC هــای فیبروبلاســت های انســانی بالــغ به طــور قابــل ملاحظـه ای بهبـود یافتـه اسـت. براسـاس پژوهش هـای انجام شده تــا بــه امــروز و بــا تبدیل و تمایــز ســلول های بنیــادی پرتــوان القایــی بــه نوروبلاسـت ها و ســلول های عصبـی، می توانیم شـاهد ایجـاد رویکردهـای درمانـی امیدوارکننـدهای بــرای اســتفادۀ بهینــه از ســلول های عصبــی، به منظــور درمــان ســکتۀ مغــزی باشیم.

 

سکته مغزی چگونه رخ می دهد؟

استفاده از iPS ها در مطالعه آلزایمر و شناخت عوامل

سلول‌های تمایز یافته می‌توانند با برنامه‌ریزی دوباره به‌سلول‌های بنیادی تبدیل شوند. تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القا شده (iPSCs)  انقلابی در حوزه پزشکی به‌وجود آورد. سلول‌های بنیادی پرتوان علاوه بر توانایی تکوین به دو لایه جفتی، قادرند به سه لایه زاینده (اندودرم، مزودرم و اکتودرم) نیز تکوین یابند. iPSCs  می‌توانند از انواع متفاوت سلول‌های جنینی و بالغ، به‌واسطه بیان مجموعه‌ای از عامل‌های رونویسی ایجاد شوند، این فناوری پژوهشگران را قادر ساخت تا سلول‌های تمایزیافته را از فرد خاصی گرفته و به رده‌های سلولی دیگر برای آن شخص تبدیل کنند. یکی از مزایا استفاده از iPSC‌ها این است که میتوان آن‌ها را از بیماران سالمند تهیه کرد که برای مطالعه بیماری‌های تهاجمی عصبی مانند آلزایمر (AD) و بیماری پارکینسون (PD) سودمند است. مطالعات بر روی سلول های بنیادی پرتوان نتایج مهمی در درمان مفید بیماری ها از جمله آلزایمر و سایر بیماری های عصبی را ارائه می دهند.

 

منابع

Nature

molecular neurodegeneration

همچنین بخوانید

ژن درمانی در درمان آلزایمر

بررسی ژنتیکی بیماری آلزایمر

 

مطالب مشابه ، بیشتر بخوانید

تشخیص آلزایمر با آزمایش ادرار

آزمایش ادرار راهی موثر برای تشخیص بسیاری از بیماری های مرتبط با مجاری ادراری و گردش مواد است. اینبار ارتباط بین ادرار و آلزایمر و سایر دمانس ها محققان را شگفت زده کرد.

تست ریسک سنجی آلزایمر